Yapı metnimiz

 

2011 yılında temelleri atılan Denge ve Denetleme Ağı’nın üye sayısı, yıllar içinde katlanarak arttı ve 300’e yaklaştı. Bu arada Türkiye’nin değişen siyasi ortamı ve üyelerin Ağ çalışmalarına kendi uzmanlık alanlarını daha çok dahil ederek katkı sunma talepleri, DDA’nın çalışma yapısını gözden geçirmeyi zorunlu kıldı. Büyüme ve gelişme aşamasını tamamlayan DDA, artık yeni bir aşamaya geçiş yapmak için hazırdı. Üyeler, bu yeni dönem için şu 3 temel önceliği belirledi:

• Ağın kendine has bir aradalığını korumak
• Ağa katılımları artırmak
• Çalışmaların etkisini genişletmek
Bu hedefler doğrultusunda, tüm üyelerin farklı karar mekanizmaları ve faaliyetlerde daha çok yer alabilmesine imkan verecek yeni bir çalışma yapısı kuruldu. Bu yapı ile, önceden, “karar vericilerle ilişkiler”, “yerelleşme ve genişleme”, “medya ile ilişkiler” gibi isimlerle faaliyet yürüten çalışma grupları, yerini, denge ve denetleme sistemini ilgilendiren kurumsal reform alanlarında politika önerileri hazırlayabilecek reform gruplarına bıraktı. Eski yapıda üyeler adına karar verme yetkisini kullanan “koordinasyon grubu” nun varlığı, yeni yapıda da korundu. Bununla birlikte, “iç değerlendirme grubu”, “iletişim grubu” ve “yazı işleri grubu” isimleriyle, koordinasyon grubuna destek vermek ve yol göstermek üzere, karar alma yetkilerini paylaşan 3 yeni grup daha oluşturuldu. Böylece, DDA’nın savunduğu değerleri gerçek anlamda karşılayan; tek bir karar mekanizması yerine, sorumlulukların paylaşıldığı ve aktörlerin birbirini denetlediği bir sistem kurulmuş oldu.

 

Reform Grupları (RG)
DDA, farklı reform alanlarındaki sürekli ve sürdürülebilir savunuculuk çalışmalarını reform grupları aracılığıyla yürütür. Reform gruplarının her biri, Ağın genel stratejisi, değerleri ve deklarasyonuyla uyumlu olmayı da gözeterek, kendi stratejisini oluşturur ve uygular. Bu grupların nihai hedefi, üzerinde çalıştıkları reform alanlarının aşağıdaki özelliklere sahip olmalarını sağlamaktır.
• Hesap verebilir, şeffaf ve katılımcı;
• Denge ve denetleme sisteminde olması gerektiği gibi bağımsız ve etkin;

• Çalışmalarını, toplumsal cinsiyet, inanç, etnik köken, siyasi yakınlık, dil, coğrafya, eğitim ve ekonomik durum farklılıklarını gözetmeden; adil ve eşit biçimde sürdüren
Türkiye’de denge ve denetlemenin daha iyi işlemesi için, reforma ihtiyaç duyulan 7 öncelikli alanda çalışan 7 reform grubumuz aşağıdaki gibidir:

• Anayasa Reform Grubu
• Yasama Reform Grubu
• Yürütme Reform Grubu
• Yargı Reform Grubu
• Medya Reform Grubu
• Yerel Yönetimler Reform Grubu
• Sivil Toplum Reform Grubu
DDA üyelerinin öncülüğünde oluşturulan bu reform grupları, Ağın değer ve ilkelerini kabul eden ve reform çalışmalarına katkı sunmak isteyen bireyler, uzmanlar ile kurum ve kuruluşların katılımına açıktır.

 

 

Koordinasyon Grubu (KG)
Her bir reform grubunun kendi içinden seçtiği temsilcilerin bir araya gelmesi ile oluşan karar verici yapıdır. Ağın stratejik planını hazırlar ve üyelerin de görüşlerini alarak, yol haritasını oluşturur. RG’ler arasında şeffaflığı sağlar; stratejik kararlarda yönlendirici olma görevini üstlenir. Ağın kurumsal yapı belgesinde ayrıntılarıyla belirtilen kararları alır, görev ve sorumlulukları yerine getirir. Ağın, siyasi yaklaşım, çalışma alanı, toplumsal cinsiyet vb. alanlarda gözettiği çeşitlilik ilkesi, KG içinde de esastır. KG üyeleri 3 yıllığına seçilir. Ancak dileyen reform grupları, her yıl, kendilerini KG’de temsil eden 2 üyeden birini (diğer üyeyi sabit tutmak koşuluyla) değiştirmek için seçime gidebilir. Bu da, KG’nin sürekli tazelenmesini sağlar. KG üyesi seçilebilmek için, en az bir yıl süreyle DDA’ya üye olma şartı aranır.

Koordinasyon Grubu, 7 reform grubundan gelen 14 temsilci, 1 Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM)’yi temsilcisi, 1 İletişim Grubu temsilcisi ile 1 kontenjan üye olmak üzere, toplamda 17 üyeden oluşur.

İç Değerlendirme Grubu (İDG)
Ağın tüm çalışmalarını, stratejik planda belirlenen savunuculuk öncelikleri ile Ağın ilke ve değerlerine uygunluğu bakımından denetleyen yapıdır. Gruplar arası iletişimi, her birinin birbirine karşı hesap verebilirliğini gözeterek güçlendirir. Ağın kurumsal yapı belgesinde ayrıntılarıyla belirtililen kararları alır, görev ve sorumlulukları yerine getirir.

Çalışmalarını yürütürken temel aldığı iki belge, Ağın deklarasyon metni ile ilke ve değerler metnidir. İDG’de yer alan üyeler, aynı zamanda KG üyesi olamazlar. Ağın, siyasi yaklaşım, çalışma alanı, toplumsal cinsiyet vb. alanlarda gözettiği çeşitlilik ilkesi, İDG içinde de esastır. İDG üyeleri, 3 yıllığına göreve gelir ve Ağdan gelen talepler doğrultusunda, -üye sayısının yarıdan fazlasını aşmamak kaydıyla- yıllık olarak yenilenebilir.

İç Değerlendirme Grubu, 4’ü bir önceki koordinasyon grubunun üyesi, 1’i sekretarya temsilcisi olmak üzere, toplam 5 üyeden oluşur.

İletişim Grubu (İG)

Ağın savunduğu değerler ile denge denetlemenin ne olduğunu anlatan; görünürlük ve kamuoyu oluşturma çalışmaları yürüterek tüm iletişim çalışmalarının kordinasyonunu sağlayan ve iç kapasite geliştirmeyi gerçekleştiren gruptur. Ağın kurumsal yapı belgesinde ayrıntılarıyla belirtilen kararları alır, görev ve sorumlulukları yerine getirir. Grup üyelerinin, iletişim konusunda deneyim ve uzmanlık taşıyan bireyler ile kurum temsilcilerinden oluşması esastır. Ağın, siyasi yaklaşım, çalışma alanı, toplumsal cinsiyet vb. alanlarda gözettiği çeşitlilik ilkesi, İG içinde de gözetilir.
İletişim Grubu, her reform grubunun, kendi içindeki gönüllü adaylar arasından uzlaşmayla seçtiği 1’er üye ile 1 sekretarya temsilcisi olmak üzere, 8 üyeden oluşur.

 

Yazı İşleri Birimi (YİB)

Ağın dijital medya ortamlarında ürettiği içeriklerin haftalık olarak belirlenmesi ve gündemle uyumlu biçimde güncellenmesi sürecini yürüten gruptur.

 

YİB ayrıca, DDA’nın kurumsal kimliği, dil ve üslup birliği ile verilen mesajların şekli ve içeriksel tutarlılığını da gözetir ve çalışmalarını buna göre yönlendirir. Grup, verilecek mesajlara ve yapılacak paylaşımlara karar verirken, hem Ağ üyelerinin hem de ülkenin siyasi gündemini gözetir; topluluk ruhunun korunması ve ilişkilerin derinleştirilmesini esas alır.

 

Yazı İşleri Grubu, sekretarya içinde görev yapan dijital içerik ekibi ile, İG içinden seçilerek gelen 2 üyeden oluşur.

Sekreterya

Profesyonel çalışanlar ile uzmanların, işbirliği içinde, Ağ çalışmalarına destek verdiği yürütücü ve koordine edici ekiptir. İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) çalışanlarından oluşur. Sekreterya personelinin istihdam edilme ve özlük haklarıyla ilgili süreçler, İPM tarafından yürütülür.

Sekreterya, DDA kurumsal yapısında rol alan ana aktörler arasındaki iletişimin verimli ve şeffaf bir şekilde gerçekleşebilmesini sağlar. Reform grupları ile tüm üyeleri düzenli biçimde bilgilendirir, çalışmalara katılımın artması için yöntemler geliştirir. Gündemi düzenli biçimde takip ederek hem rutin hem de konu odaklı acil izleme tabloları hazırlar. Ağın politika belgesi ve rapor gibi ürünlerini, konunun Ağ içinden ve dışından uzmanlarına danışarak oluşturur. Bu ürünleri, ilgili üye onay süreçlerini yürüterek, çıktılar haline getirir ve gerekli mecralarda yayınlayarak görünür kılar. İletişim ve tanıtım yönetiminde, kamuoyu farkındalığını artırma çalışmalarının planlanması ile yürütülmesine destek olur. Karar vericilerle ilişki kurulması ve görüşmelerin yürütülmesi aşamalarında, lojistik ve organizasyon desteği verir.

DDA’nın nasıl çalıştığı hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için yapı metnimizi inceleyin.

Önceden Nasıl Çalışıyorduk?

Üyeler olarak, 2014 yılında, stratejik planımızın hayata geçirilmesi ve faaliyetlerimizin koordinasyonu için 6 çalışma grubu oluşturmuştuk:

Araştırma ve Politika Geliştirme (ARGE) Grubu: Denge denetlemeyi siyasetin gündeminde tutmak ve politika geliştirmek için araştırma ve saha çalışmaları yapar; ulaştığı bulguları yayınlar; müzakere süreçlerinin yapılandırılmasına katkıda bulunur.

İletişim ve Kamuoyu Oluşturma Çalışma Grubu (İKO): Ağımızın medya ve vatandaşlarla iletişiminin sağlanması ve sosyal medya aracılığıyla toplumun harekete geçirilmesi için yapılacak faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar.

Gündem ve İzleme Çalışma Grubu (GÜNİZ): Gündemdeki siyasi gelişmeler üzerine düzenli analizler hazırlar, Ağımızın duruşunun kamuoyu ile paylaşımını yürütür.

Karar Vericiler ve Kanaat Önderleri ile İlişkiler Çalışma Grubu (KAV): Denge denetlemenin gündemde kalması ve kurumsal reformların uygulanması için karar vericilerle ulusal ve yerel düzeyde düzenli ilişkiler kurulmasını sağlar.

Yerelleşme ve Genişleme Çalışma Grubu (YERO): Ağımızın yerelde güçlenmesi ve genişlemesi ile yerel örgütlerin karar alma süreçlerinde etkin olmaları için, üyelerimiz ve vatandaşların, yerel yapılar aracılığıyla hızlıca bir araya gelmelerini; somut faaliyetler ve girişimler etrafında örgütlenmelerini sağlar.

Uluslararası İlişkiler ve Kaynak Geliştirme Çalışma Grubu (KAY): Uluslararası ortaklıkların koordine edilmesi ve mali kaynakların geliştirilmesi için faaliyet yürütür.

Her çalışma grubu kendi koordinasyonunu sağlamak için 1 kadın ve 1 erkek olmak üzere iki temsilci seçer. Çalışma gruplarının temsilcileri, Koordinasyon Grubunu oluşturur. Koordinasyon Grubu üyeleri, Ağ’ın politikalarının belirlenmesinden ve çalışmaların yıllık stratejik plana uygun işlemesinden sorumludur.

DDA’ya uzmanlık ve deneyimleriyle gönüllü biçimde katkıda bulunan Danışmanlar, Koordinasyon Grubu ve Çalışma Gruplarını destekler. Danışmanlar, stratejik planın geliştirilmesi, buna uygun politikaların oluşturulması ve faaliyetlerin belirlenmesi ile ilgili konularda destek sağlarlar.

Sekretarya DDA’nın yıllık stratejik planına uygun olarak, bütçeyi oluşturur, personel istihdam eder. Sekretarya gerek duyulduğunda Danışman Kurulu’nun ve başka danışmanların görüşünden faydalanabilir. DDA’nın stratejik planı çerçevesinde gerçekleştirdiği faaliyetlerde ve uyguladığı bütçede Koordinasyon Grubu’na karşı sorumludur.

Koordinasyon Grubu tarafından atanan Etik Grubu, DDA çalışmalarının ilke ve değerlerimiz, ulusal hukukumuz ve uluslararası iyi uygulamalar ile ortaklaşıp ortaklaşmadığını garanti altına alır. Etik Grubu aynı zamanda Ağ’ın çalışmalarının stratejik plana uygunluğunu denetler